Piispainkokoukselta vihreää valoa laajennetulle diakoniviralle – Piispa Repo iloitsee hankkeen etenemisestä | Tampereen hiippakunta

Piispainkokoukselta vihreää valoa laajennetulle diakoniviralle – Piispa Repo iloitsee hankkeen etenemisestä


Luterilaisen kirkon piispainkokous antoi kirkolliskokoukselle lausunnon diakoniviran uudistamisesta. Lausunto perustuu kirkkohallituksen täysistunnon tammikuussa aiheesta antamaan esitykseen. Yksi keskeinen kysymys uudistuksessa on, keitä diakonivirkaan vihitään.

Piispainkokouksen lausunnon mukaan vihkimysviran kehittämisessä edetään asteittain. Uudistus alkaisi siten, että diakonivirkaan voidaan vihkiä diakonian viranhaltijat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, lapsityönohjaajat sekä lähetyssihteerit.

Lausunnossa toivotaan, että piispa ja tuomiokapituli voisivat esittää kutsun diakonisiin tehtäviin myös yhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen palveluksessa oleville.

Piispainkokous toteaa lausunnossaan, että uudistus tulee toteuttaa niin, että virkaan vihkimisen kaava säilyisi ennallaan.

 

Tampereen piispa Matti Repo kertoo iloitsevansa hankkeen etenemisestä.

– Sen voi toivoa tuovan selkeyttä kirkkomme virkarakenteeseen sekä vahvistavan työntekijöiden hengellistä identiteettiä ja työnäkyä.

Kirkkohallituksen täysistunto antoi tammikuussa kirkolliskokoukselle esityksen uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisäämisestä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Samalla täysistunto pyysi piispainkokousta antamaan lausuntonsa kirkolliskokoukselle. Aiheena kirkon diakonian vihkimysviran perustaminen on ollut vireillä kirkon keskushallinnossa jo vuosikymmeniä.

– Diakonaatin uudistuksen laaja-alaisuus ja monimutkaisuus ovat hidastaneet sen saattamista päätökseen. Ajan kuluminen on kuitenkin edistänyt asian kypsymistä. Käsitys diakonin viran sekä virkaan vihkimisen luonteesta on vähitellen selkeytynyt ja vahvistunut, joskaan kaikista kysymyksistä ei vielä vallitse yksimielisyyttä, piispa Repo kertoo.

Kirkolliskokous käsittelee uutta diakonivirkaa kevään istunnossaan.

– Odotettavissa on, että kirkolliskokouksessa tullaan toukokuussa kuulemaan näkökohtia, joita on esitetty myös hankkeen aiemmissa vaiheissa, piispa Repo arvelee.