Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä pastoraalikoulutus | Tampereen hiippakunta

Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä pastoraalikoulutus

4. Raamattu, tunnustus ja julistus (4 op)

Yleistä
Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vasta opintokokonaisuuden 1 Raamattutieto suorittamisen jälkeen.

Tavoite
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää Raamatun ja raamatuntulkinnan perustavan merkityksen kirkon elämässä
osaa arvioida kriittisesti erilaisia raamatuntulkinnan perinteitä
kykenee tarkastelemaan itseään Raamatun tulkitsijana
kykenee edistämään tieteellisen raamatuntutkimuksen, kirkon uskon ja julistuksen sekä kirkon toimintaympäristön myönteistä vuorovaikutusta
osaa tulkita evankeliumia vastuullisesti kirkon nykyisessä toimintaympäristössä

Sisältö
perehtyminen tieteellisen raamatuntutkimuksen uusimpiin kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin
tieteellisen raamatuntutkimuksen, kirkon uskon ja julistuksen sekä kirkon toimintaympäristön suhteen tarkastelu
oman raamattunäkemyksen ja Raamatun käytön analysointi, syventäminen ja arviointi
raamattuteologisen kysymyksenasettelun konkretisointi saarnatekstien avulla

Suoritustapa

Vaihtoehto A tai B
A. Lähijaksoon painottuva suoritustapa
Opiskelija laatii henkilökohtaisen oppimis- ja kehittymissuunnitelman sekä orientoivan tehtävän
pitää oppimispäiväkirjaa koko opintokokonaisuuden suorittamisen ajan
suorittaa lähijakson (5 pv tai vaihtoehtoisesti 2+3 pv välitehtävineen)
suorittaa kirjallisuutta n. 350–450 sivua erikseen sovittavalla tavalla
tarkastelee hermeneuttisesti erikseen valittuja Evankeliumikirjan tekstejä
raportoi oppimis- ja kehittymissuunnitelman toteutumisesta ja arvioi opintokokonaisuutta

B. Etäopiskeluun painottuva suoritustapa
Suoritustapaa valittaessa otetaan huomioon opiskelijoiden määrä ja alueellinen jakautuminen. Opintokokonaisuus voi sisältää myös lähijaksokokoontumisen.
Opiskelija laatii henkilökohtaisen oppimis- ja kehittymissuunnitelman sekä orientoivan tehtävän
pitää oppimispäiväkirjaa koko opintokokonaisuuden suorittamisen ajan
suorittaa kirjallisuutta n. 600 –800 sivua erikseen sovittavalla tavalla
suorittaa lähijaksokokoontumisen, mikäli sellainen järjestetään
tarkastelee hermeneuttisesti erikseen valittuja Evankeliumikirjan tekstejä
raportoi työskentelyn tuloksista sovitulla tavalla ja konsultoi suorituksen vastaanottajan kanssa
raportoi oppimis- ja kehittymissuunnitelman toteutumisesta ja arvioi opintokokonaisuutta

Kirjallisuus
Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Opintokokonaisuudesta vastaava KK:n raamattuteologian ja hermeneutiikan kouluttaja.

5. Jumalanpalveluselämä (4 op)

Tavoite
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää pyhäpäivän jumalanpalveluksen seurakunnan elämän ja toiminnan keskuksena
sisäistää jumalanpalveluksen ja kirkkovuoden luonteen Jumalan pelastavana läsnäolona
syventää käsitystään saarnasta ja harjaantuu saarnataidoissaan
syventää näkemystään kirkollisista toimituksista ja harjaantuu niiden toimittamisessa
harjaantuu kirkkolaulun taidoissaan
tuntee Evankeliumikirjan, Jumalanpalvelusten kirjan ja Kirkollisten toimitusten kirjan sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön

Sisältö
jumalanpalveluksen ja kirkkovuoden teologia
saarnan teologia ja erilaisia saarnaamistapoja
kirkolliset toimitukset ja niiden teologia
kirkkokäsikirjan luonne ja sisältö
liturginen laulu
seurakunnan jumalanpalveluselämän suunnittelu

Suoritustapa

Vaihtoehto A tai B
A. Lähijaksoon painottuva suoritustapa
Opiskelija
laatii etukäteistehtävän
tenttii kirjallisuutta n. 400-450 sivua
suorittaa lähijakson (5 pv)

B. Etäopiskeluun painottuva suoritustapa
Opiskelija
laatii henkilökohtaisen oppimis- ja kehittymissuunnitelman
toteuttaa oman seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen
suorittaa jumalanpalveluselämään liittyviä käytännön työtehtäviä ja raportoi niistä
pitää oppimispäiväkirjaa
tenttii kirjallisuutta n. 800 sivua

Kirjallisuus
Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Opintokokonaisuudesta vastaava KK:n jumalanpalveluselämän kouluttaja.

6. Sielunhoito (4 op)

Tavoite
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija
selkeyttää ja vahvistaa rooliaan sielunhoitajana
kykenee jäsentämään itselleen omaa kehitysohjelmaansa sielunhoitajana
tuntee sielunhoidon keskeiset pastoraaliteologiset ja -psykologiset perusteet
tuntee sielunhoidon keskeisten muotojen mahdollisuudet ja toteutustavat sekä osaa käyttää niitä työssään

Sisältö
sielunhoidon teoria ja metodit
sielunhoidon keskeiset muodot: rippi ja rippikeskustelu, hengellinen ohjaus, hengellinen tukeminen ja terapeuttinen sielunhoidollinen keskustelu (kriisihoito, lähimmäiskeskeinen keskustelu ja ratkaisukeskeinen keskustelu)
oman sielunhoitoajattelun jäsentely ja syventäminen
kriisikeskustelun, rippikeskustelun, ratkaisukeskeisen keskustelun ja lähimmäiskeskeisen keskustelunharjoitteleminen

Suoritustapa
Vaihtoehto A tai B

A. Lähijaksoon painottuva suoritustapa
Opiskelija
suorittaa tenttimällä tai muulla sovittavalla tavalla sielunhoidon teorioita ja metodeja käsittelevää kirjallisuutta n. 350 sivua
jäsentää omaa sielunhoitoajatteluaan ja sielunhoitajaksi kehittymisen prosessiaan laatimalla erillisen tehtäväksi annon mukaan kirjallisen raportin.
suorittaa lähijakson (5 pv), jolla syventää sielunhoitonäkemystään ja arvioi omaa oppimistaan

B. Etäopiskeluun painottuva suoritustapa
Opiskelija
suorittaa sielunhoitoon perehtyneen työnohjaajan kanssa 5 henkilökohtaista konsultaatioluonteista istuntoa (á 1,5 h) tai 4 hengen työnohjausryhmässä 10 istuntoa (á 2 h)
jäsentää omaa sielunhoitoajatteluaan ja sielunhoitajaksi kehittymistä laatimalla erillisen tehtäväksi annon mukaan kirjallisen raportin ja keskustelemalla siitä työnohjaajan kanssa
perehtyy kirjallisuuden avulla sielunhoidon teoriaan ja metodeihin sekä laatii niistä erillisen tehtäväksi annon mukaan kirjallisen raportin ja keskustelee siitä työnohjaajan kanssa
laatii kaksi valinnaista soveltavaa keskusteluraporttia sielunhoidon eri metodisista toteutuksista Kirkon koulutuskeskuksesta saatavan raporttimallin mukaisesti ja keskustelee kustakin raportista yhdessä istunnossa työnohjaajan kanssa.

Kirjallisuus
Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Opintokokonaisuudesta vastaava KK:n sielunhoidon kouluttaja.

7. Kristillinen kasvatus (4 op)

Tavoite
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija
syventää näkemystään kasvatuksesta kirkon tehtävänä
tunnistaa oman persoonansa vaikutuksia kasvatustyössä ja siihen liittyviä kehittämishaasteita
tuntee kirkon kasvatustoiminnan eri alueita ja niillä käytettäviä menetelmiä sekä sen suhdetta yhteiskunnan muuhun kasvatustoimintaan
osaa toimia tarkoituksenmukaisella tavalla opettajana, ohjaajana ja kasvattajana

Sisältö
kasvatus kirkon tehtävänä
kasvattajan persoona ja kasvattajana kasvaminen
erilaiset kasvatus- ja oppimisnäkemykset
kirkon kasvatustoiminnan eri alueet ja menetelmät sekä verkostoituminen ja yhteistoiminta
opettajan ja kasvattajan roolissa toimiminen seurakunnan työssä lasten, nuorten ja aikuisten parissa

Suoritustapa

A. Lähijaksoon painottuva suoritustapa
Opiskelija
perehtyy kirjallisuuden avulla kirkon kasvatustoiminnan kokonaisuuteen ja erilaisiin oppimisnäkemyksiin (n. 200 s., oppimistehtävät)
kartoittaa ja arvioi oman seurakuntansa kasvatustyön muotoja ja suhdetta toimintaympäristöön sekä laatii kirjallisen raportin
arvioi oman kasvattajapersoonansa kehitystavoitteita (oppimispäiväkirja)
suorittaa lähijakson (5 pv), jolla käsitellään opiskelijoiden laatimia raportteja ja syvennetään näkemystä kristillisestä kasvatuksesta ja kirkon kasvatustoiminnasta

B. Etäopiskeluun painottuva suoritustapa
Opiskelij
perehtyy kirjallisuuden avulla kirkon kasvatustoiminnan kokonaisuuteen ja erilaisiin oppimisnäkemyksiin (n. 300-450 s., tentti tai muu suoritustapa)
kartoittaa ja arvioi oman seurakuntansa kasvatustyön muotoja ja suhdetta toimintaympäristöön
arvioi oman kasvattajapersoonansa kehitystavoitteita (oppimispäiväkirja)
asettaa itselleen ohjaamiseen ja opettamiseen liittyviä tavoitteita ja laatii niihin liittyvän kehittymissuunnitelman
kehittämistehtävien toteuttaminen ja arviointi yhdessä mentorin kanssa (3-4 kertaa)
loppuraportti, joka sisältää kirjallisuuden analyysin, seurakunnan kasvatustyön arvioinnin, oman kasvattajapersoonan arvioinnin, kehittämistehtävän ja oman oppimisen arvioinnin

Kirjallisuus
Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Opintokokonaisuudesta vastaavat Jarmo Kokkonen, KKN, Heli Savolainen, KKN ja Marja Pesonen, KKN.

8. Seurakunta työyhteisönä (4 op)

Yleistä
Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vasta opintokokonaisuuden 3 Kirkon hallinto suorittamisen jälkeen.

Tavoite
Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija
ymmärtää seurakunnan työyhteisöllisen luonteen ja johtajuuden tehtävän
osaa toimia työyhteisönsä vastuullisena jäsenenä.

Sisältö
seurakunta hengellisenä yhteisönä ja työyhteisönä teologisen itseymmärryksen näkökulmasta: seurakunnan olemus ja tehtävä, seurakunnan virka- ja edustusrakenne
seurakunta avoimena yhteisönä: vuorovaikutus toimintaympäristön kanssa oman vision ja strategian pohjalta, toiminnan ja talouden suunnittelu, rakenteet ja toimintaprosessit
toimivan työyhteisön peruspiirteet
ryhmä ja sen jäsenyys
seurakunnan johtajuuden eri ulottuvuudet: hallinto, asioiden ja ihmisten johtaminen, pastoraalinen johtajuus
työalan / alueen sekä tiimin johtaminen

Suoritustapa
Vaihtoehto A tai B:
A. Lähijaksoon painottuva suoritustapa
Opiskelija
perehtyy kirjallisuuteen 200-300 sivua
laatii kirjallisen raportin erillisen tehtäväksi annon perusteella
suorittaa lähijakson (5 pv), jolla keskitytään työyhteisön kysymyksiin ja sen jäsenenä toimimiseen sekä työalajohtamiseen ja tehdään harjoituksia
suorittaa kirjallisen kertauksen

B. Etäopiskeluun painottuva suoritustapa
Opiskelija
laatii kolme kirjallista raporttia (10-12 s.), josta Kirkon koulutuskeskus antaa tarkemman ohjeistuksen kirjeitse: 1. Miten seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuvat vastuullasi olevalla työalalla? 2. Raportti työntekijäkokouksesta ja 3. Raportti kehityskeskustelusta esimiehen kanssa
tenttii kirjallisuutta 350-500 sivua
Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Opintokokonaisuudesta vastaava KK:n johtamisen ja työyhteisön kysymyksistä vastaava kouluttaja.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta