Uudet virkamiesoikeudelliset säännökset | Tampereen hiippakunta

Uudet virkamiesoikeudelliset säännökset

istunto Uudet säädökset tuovat muutoksia 1.6.2013 lukien mm.

  • kirkkolain ja -järjestyksen 6. lukuun: Muutokset koskevat mm. viran haettavaksi julistamista, virkasuhteeseen nimittämistä, viranhaltijan velvollisuuksia, virkavapautta, sivutointa, nimikirjan pitämistä sekä eräitä pappienvirkasuhteen hakumenettelyä ja viranhoitomääräyksen antamista koskevia säännöksiä. Lisäksi kirkkojärjestyksen 6 luku on uudistettu kokonaan.
  • jäsenyysvaatimukseen virka- ja työsuhteessa
  • kurinpitomenettely poistuu
  • asumisvelvollisuuteen virka-asunnossa
  • kilpailevaan toimintaan liittyviä säännöksiä
  • kirkkolain muutoksia, joissa mallina on käytetty valtion virkamieslakia, lakia kunnallisesta viranhaltijasta sekä työsopimuslakia

Alla olevasta pdf -tiedostosta löydät Kirkkohallituksen yleiskirjeen 7/2013, jossa kerrotaan tulevista muutoksista.

Linkit:
Kirkkolain muutos (1008/2012)

Kirkkojärjestyksen muutos (1009/2012)

Kirkkolain muutosta koskeva hallituksen esitys (41/2012), josta ilmenevät kirkkolain muutoksen yleisperustelut sekä säännösten yksityiskohtaiset perustelut.

Lisätietoa antavat lakimiesasessori Jorma Juutilainen ja notaari Hannu Laukkonen.

Kirkon virkamiesoikeudelliset säädökset
Kirkon virkamiesoikeudelliset säädökset
Kirkonvirkamiesoikeudelliset.pdf
103.0 KiB
Lisätietoja...


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta