Työnohjaus | Tampereen hiippakunta

Mitä on työnohjaus?

Työnohjaus perustuu luottamukselliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on tehdä tilaa ohjattavan kasvulle kirkon työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä. Usein tämä merkitsee itsetuntemuksen lisääntymistä, työssä oppimisen taitojen oppimista sekä työyhteisön dynamiikkaan perehtymistä. Työnohjaus ei ole opastamista vaan paremminkin kasvamaan ja oppimaan saattamista, jolloin huomio on ohjattavan omassa työskentelyssä. Hän tuottaa sen kokemusmateriaalin, jota yhdessä tutkitaan.

Työnohjaus ei ole sielunhoitoa eikä hengellistä ohjausta, vaikka nämäkin näkökulmat voivat olla läsnä. Työnohjauksessa nimittäin aina palataan peruskysymyksen ääreen: Mitä tämä merkitsee omalle työllesi? Vaikka työnohjauksessa voidaan liikkua ohjattavan elämän historian suunnassa, persoonallisuuden kasvun tai spiritualiteetin alueella, suuntana on aina ohjattavan oma työ ja siinä oppiminen.

Työnohjaus on pitkäjänteistä työskentelyä, joka yleensä kestää pisimmillään 40 istuntokertaa. Työnohjauksen keston ja määrän määrittelee kuitenkin ohjattavan oma tarve ja myös mahdollisuus käydä työnohjauksessa.

Työnohjaukseen lähdettäessä tärkeintä on oma tarve ja motivaatio. Ohjaus on osoittautunut hedelmälliseksi erityisesti työtehtävien muutosten yhteydessä, pitkään virassa olleen hakiessa uusia virikkeitä työhönsä tai yleensä, kun herää halu kehittää omaa työtä tai itseään työntekijänä. Työnohjaus on tarkoitettu kaikkia seurakunnan työntekijöitä varten.

Mitä työnohjaus maksaa?

Työnohjauksen aloittamista varten työntekijä tarvitsee työnantajan/esimiehen suostumuksen, koska työnohjaus tapahtuu työajalla ja työnantajan kustannuksella. Siksi työnohjaus sisällytetään yleensä seurakunnan koulutussuunnitelmaan. Työnohjaus kirkon työnohjaajilla on pääsääntöisesti maksutonta, poikkeuksen tekevät eläkkeellä olevat työnohjaajat sekä Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojatyönohjaajat, silloin kun työnohjattava ei ole Tampereen seurakuntien työntekijä.

Työnohjaaja voi antaa työnohjauksen päätyttyä todistuksen.

Miten työnohjaukseen hakeudutaan?

Työnohjaukseen hakeudutaan täyttämällä verkkolomake (kelaa sivua ylöspäin -> Hae työnohjaukseen). Vastaa lomakkeeseen ja viesti välittyy kaikille aluevastaaville. Nimet alla:
– Pirkanmaa (Tampere lähialueineen) Marita Hakala
– Päijät-Häme (Hollolan rovastikunta) Riku Suokas
– Kanta-Häme (Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki lähialueineen) Lauri Nurmi

Hakemuksesi käsitellään, jonka jälkeen sinuun otetaan yhteyttä. Yhteydenottoon saattaa mennä 1–3 kk siitä, kun olet hakemuksesi lähettänyt.

Kun sopiva työnohjaaja tuntuu löytyvän, on tärkeätä kuulostella vielä ensimmäisillä kerroilla ohjaajan ja ohjattavan yhteensopivuutta. Syntyykö luottamusta? Puhummeko samaa kieltä? Löytyykö yhteistä työskentelyn tapaa? Jos vastaus on myönteinen, voidaan työnohjauksesta, sen kestosta ja tavoitteista tehdä sopimus, ja työnohjaus käynnistyy. Jos vastaus on kielteinen, on aivan korrektia ja sopivaa etsiä uusi työnohjaaja.

Koska työnohjaukseen on usein jonoa ja vapaata työnohjaajaa saattaa joutua odottamaan, on hyvä palata lähtöpisteeseen, kuuntelemaan omaa tarvetta. Onko työnohjaus oikea vastaus omaan kasvutarpeeseeni? Vaiko sielunhoito ja oma terapia? Hengellinen ohjaus? Tai mentorointi?

 

Yksilötyönohjaus

“Tuntui siltä, että nyt loppuvat minun evääni ja voimavarani ihmisten kohtaamiseen ja melko vaativaankin asiakastyöhön. Tajusin, että oma persoonani on työväline, jota on pakko
huoltaa, jotta pystyisi auttamaan muita. Olen työnohjauksessa tarkastellut omaa tapaani tehdä sielunhoitotyötä. Tämä on ollut melko syvältäkin omaa työpersoonaa luotaava prosessi.”

Yksilötyönohjaus on niemensä mukaisesti työnohjausta yhdelle. Sen tavoitteena syvällinen prosessi, joka tähtää oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun tukemiseen. Yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan työtä, työyhteisön jäsenyyttä, omaa tapaa tehdä työtä tai syvennetään omaa ammatillista työroolia tai identiteettiä.

Pitkä yksilötyönohjaus käsittää yhteensä 40 tapaamiskertaa noin kahden vuoden ajalla. Yhden tapaamiskerran kesto on 45 minuuttia ja tapaamiset tapahtuvat työnohjaajan luona.

Lyhyt yksilötyönohjaus, joka käsittää noin 10 tapaamiskertaa, on tarkoitettu työntekijälle, joka kaipaa tukea jonkin vaativan työtehtävän läpiviemiseksi. Tämä voi olla esimerkiksi uuden tehtävän alkaminen, mittava ja haastava työtehtävä tai sen läpikäyminen jälkeenpäin. Lyhyen yksilötyönohjauksen tapaamiskerta on niin ikään 45 minuuttia.

Ryhmätyönohjaus

Alkavia työnohjausryhmiä

  0522-027“Mä oon ollut tässä työssäni nyt 6 vuotta. Esimieheni ehdotti, että voisin hakeutua työnohjaukseen. Olen työssäni aika yksinäinen. Olenkin sellainen tunnollinen ja kiltti puurtaja. Työn rajaamisessa on ollut vaikeutta. Työasiat pyörivät liikaa mielessäni vapaallakin. Välillä mietin, jaksanko näin vai pitäisikö katsoa muita töitä. Ryhmätyönohjauksessa olen tajunnut, että en olekaan ainut, joka näin kokee. Muut ovat olleet hyvä peili omalle pohdiskelulle ja kasvulle.”

  Ryhmätyönohjauksessa työskennellään ryhmänä, johon ohjaajan lisäksi kuuluu noin 3-5 ohjattavaa. Ryhmän jäseniä voi yhdistää sama tehtävä tai esimerkiksi saman pituinen työkokemus. Lähtökohtana kuitenkin on, etteivät ryhmän jäsenet olisi samasta työyhteisöstä tai ainakaan samasta työtiimistä. Työtiimeille on olemassa oma tiimityönohjaus, johon osallistuvat kaikki tiimin jäsenenet.

  Ryhmätyönohjauksen tavoitteet ovat hyvin samansuuntaisia kuin yksilötyönohjauksessa eli syvällinen prosessi, joka tähtää oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun tukemiseen. Yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan työtä, työyhteisön jäsenyyttä, omaa tapaa tehdä työtä tai syvennetään omaa ammatillista työroolia tai identiteettiä.

  Ryhmätyönohjauksessa työskennellään useimmiten siten, että kullakin tapaamiskerralla käsitellään jonkun ryhmän jäsenen tapauskertomusta. Muunlaisiakin vaihtoehtoja voi olla.

  Yhden tapaamiskerran kesto on 1,5 tuntia ja tavanomainen ryhmätyönohjaus käsittää 30 tapaamiskertaa. Tapaamiset tapahtuvat yleensä työnohjaajan työpaikalla.

Tiimityönohjaus

Tiimityönohjaus on antanut turvallisen ja luotettavan ympäristön purkaa ja pohtia tiimin sisäistä ”henkeä”. Tiimityönohjauksen kautta joukkomme on avautunut ja rohkaistunut paremmin ilmaisemaan tuntemuksiaan.

Selaa tiimityönohjaajien
tietoja tästä.

Tiimityönohjaukseen osallistuu koko tiimi – myös tiimin johtaja. Tiimityönohjauksen keskiössä voivat olla tiimin sisäiset vuorovaikutussuhteet, toimintaympäristön, muutosprosessien ja työn rakenteiden tutkiminen, lukkojen avaaminen, kriisi työtiimissä, uuden kehittäminen. Tiimityönohjaus ei keskity niinkään yksittäisten työntekijöiden kokemuksiin omasta työstään, vaan sen on tarkoitus synnyttää yhteistä puhetta tiimistä, sen jäsenyydestä ja työnteosta tiimissä. Yksilötyönohjaus, esimerkiksi tiimin esimiehelle, voi hyvin tapahtua rinnakkain tiimityönohjauksen kanssa. Tällöin ohjaajana ei luonnollisestikaan voi toimia sama työnohjaaja.

Johtajana olen itse ollut hyvin syvällä tiimin tilanteessa ja koen asioita myös henkilökohtaisesti ja tunnepitoisesti, antoi avoin keskustelu kaikkien läsnä ollessa tiettyä etäisyyttä asioille. Johtajana on helpompi hahmottaa syitä ja seurauksia kun asioista on puhuttu ulkopuolisen ohjaajan läsnä ollessa siten, että kaikki ovat yhtä aikaa paikalla.

Kuten kaikissa muissakin työnohjauksen muodoissa, myös tässä työtiimi asettaa omat tavoitteensa yhdessä työnohjaajan kanssa.

Tiimityönohjauskerran kesto on 1,5 tuntia. Kertojen lukumäärä (3-30) riippuu tiimin tarpeesta ja tiimityönohjauksen tavoitteesta ja sovitaan yhdessä työnohjaajan kanssa.

Tiimissämme oli vaikea henkilöiden välinen pattitilanne, joka kärjistyi voimakkaaksi koko tiimi pahoinvoinniksi. Koska tunteet olivat vahvasti pinnalla, oli tilanteen purkamiseksi välttämätöntä neutraalin ja puolueettoman ihmisen mukanaolo. Saimme tiimityönohjauksessa mahdollisuuden prosessoida vaikeaa tilannetta ulkopuolisen ihmisen kanssa.

Tiimityönohjaus voi tapahtua joko työnohjaajan luona tai tiimin työpaikalla tai sekä että. Kun tiimityönohjaus tapahtuu seurakunnassa se lähenee konsultaatiotyötä, josta työnohjaaja voi pyytää matkakulujen lisäksi ohjauspalkkion. Tästä on erikseen syytä neuvotella tiimin työnantajan ja työnohjaajan kesken.

Työnohjauksen ABC

Mitä työnohjaus on?

 • tavoitteellista oman työn tarkastelua yhdessä työnohjaajan kanssa etukäteen tehtävien raporttien pohjalta
 • tilan antamista työnohjattavan omalle kasvulle kirkon työntekijänä, alansa ammattilaisena ja työyhteisönsä jäsenenä
 • itsetuntemuksen ja tietoisuuden lisääntymistä siitä, mikä ohjaa omaa tapaa tehdä työtä ja olla oman työyhteisön jäsen

Mihin tarpeeseen?

 • kun työpolun alusta on kulunut riittävästi aikaa, kun työ alkaa turhauttaa ja tuntua rutiinilta, syntyy usein tarve syventää omaa ammatillista tai persoonallista kasvua
 • kun on tarve työstää omaa ammatillista identiteettiä ja työrooleja tai tutkia työn kuormittavuutta ja työn rajaamisen kysymyksiä
 • kun vaativassa työtilanteessa kaipaa ulkopuolista peiliä päästäkseen eteenpäin

Miten ja kuinka kauan?

 • pitkä yksilötyönohjaus: 40 istuntokertaa á 45 ndash 60 minuuttia, n. 2 vuoden ajan (tavoitteena syvällinen prosessi oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun tueksi tai joihinkin pitkiin kirkon koulutuksiin liittyen)
 • pitkä ryhmätyönohjaus: 30 istuntokertaa á1,5 tuntia, puolentoista vuoden ajan (tavoite kuten edellä, mutta yhteisöllisen oppimisen tukemana)
 • lyhyt työnohjaus: alle 10 kertaa, jonka aikana ohjattava tulee autetuksi jonkin yksittäisen vaativan työtilanteen yli

Kuka voi antaa?

 • Kirkon koulutuskeskuksen kouluttama työnohjaaja
 • Kirkon koulutuskeskuksen lisäopinnot suorittanut muualla kuin KK:ssa koulutuksen saanut työnohjaaja

Mitä maksaa?

 • Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaman ja kirkon virassa toimivan työnohjaajan antama työnohjaus on kirkon työntekijöille pääsääntöisesti ilmaista. Huomioi kuitenkin, että työnohjaus on työaikaasi ja että työnantaja korvaa mahdolliset matkakulusi

Miten edetä?

 • neuvottele asiasta ja kulukorvauksista esimiehesi kanssa
 • täytä tämän sivun alareunasta löytyvä hakemus ja lähetä se alueesi koordinaattorille (löytyy hakemuksesta).
 • sinuun otetaan yhteyttä 1–3 kk sisällä hakemuksesi jättämisestä.
 • ole kärsivällinen, vapaan työnohjaajan löytyminen voi kestää

Työnohjaukseen hakeutuminen

Hakeudu työnohjaukseen
  HUOM. Tietosi tulevat vain yhteyshenkilön tietoon. Tilastointia varten talletetaan tieto rovastikunnasta sekä tehtävästä. Kenenkään henkilötietoja ei tallenneta järjestelmään eivätkä ne tule kenenkään muun kuin alueellisen yhteyshenkilön ja työnohjaajan tietoon.
 • Ryhmätyönohjaus
  Yksilötyönohjaus
  Tiimityönohjaus

  Toive työnohjauksen kestosta ja määrästä. Kuinka monta kertaa toivot työnohjausta ja milloin sinun on mahdollista käydä työnohjauksessa. Kirjoita alle.
 • Työnohjaus on työtä ja tapahtuu työajalla, matkakulut tulevat työnantajan kustannettavaksi. Työnohjaus kirkon työnohjaajilla on pääsääntöisesti maksutonta, poikkeuksen tekevät eläkkeellä olevat työnohjaajat sekä Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojatyönohjaajat, silloin kun työnohjattava ei ole Tampereen seurakuntien työntekijä.
Tälle sivulle on koottu lista Tampereen hiippakunnan työnohjaajista. Työnohjaajat huolehtivat itse listan ajantasaisuudesta. Työnohjaukseen hakeudutaan aina tällä sivulla olevalla lomakkeella.
Tietosuojaseloste


Ahokas, Matti


Tehtävä: päihde- ja kriminaalityön diakoni
Työnohjaajana vuodesta: 2009
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Mentorointia
Tiedot päivitetty: 19.06.2014
Lisätietoja:

Hakala, Marita


Tehtävä: Oppilaitospastori
Työnohjaajana vuodesta: 2011
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 02.02.2017
Lisätietoja: 6 ryhmää ja yksi yksilö keväällä 2017 ja jatkuvat mahdollisesti syksyllä 2017

Haltia, Eero


Tehtävä: Diakoni / vapaaehtoistyön koordinaattori
Työnohjaajana vuodesta: Opiskelen työnohjaajaksi
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 25.05.2018
Lisätietoja: Työnohjaajaopiskeluun liittyvää harjoitteluohjausta on vielä tehtävä syksyllä 2018. Aloitan mielelläni uutta ryhmää kanssanne ja tarpeiden mukaan joko lyhyt tai pitempijaksoisen ajan.

Hiltunen-Holopainen, Virpi


Tehtävä: perheneuvoja
Työnohjaajana vuodesta: 2013
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 03.02.2017
Lisätietoja: psykoterapeutti(ET), pastori, toiminnallisten menetelmien koulutusta.

Holopainen, Jussi


Tehtävä: Hengellisen ohjaksen pastori
Työnohjaajana vuodesta: 2004
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Hengellistä ohjausta
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja: Olen rajannut toistaiseksi työnohjaukseni nyt pastoraaliseen ja hengelliseen ohjaukseen.

Huttunen, Timo


Tehtävä: Hallintokappalainen
Työnohjaajana vuodesta: Opiskelen työnohjaajaksi
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 03.10.2014
Lisätietoja:

Jutila, Johanna


Tehtävä: Johtava nuorisotyönohjaaja
Työnohjaajana vuodesta: 2016
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 17.05.2016
Lisätietoja: Olen suuntautunut erityisesti esimiesten työnohjaukseen ja tiimityönohjaukseen.Toimin mentorina nuorisotyönohjaajille ja lähiesimiehille.

Kaipia, Auni


Tehtävä: kappalainen
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 20.12.2017
Lisätietoja:

Kallunki, Mika


Tehtävä: sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2005
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 07.01.2016
Lisätietoja:

Kasari, Eija


Tehtävä: sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2010
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja: Sairaalapappi/TAYS Keskussairaala. Aiempi työhistoria työpaikkapappina Vaasassa sekä yli 10 vuotta taloushallinnon johtotehtävissä ABB Oy:llä Vaasassa.

Koistinen, Sirpa


Tehtävä: päihde- ja asuntotyön diakoni
Työnohjaajana vuodesta: 2014
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 08.01.2016
Lisätietoja: Toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ohjaaja(TRO) Psykodraamaohjaaja (CP)

Koivisto, Jyrki


Tehtävä: kappalainen
Työnohjaajana vuodesta: Opiskelen työnohjaajaksi
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 10.03.2015
Lisätietoja: ryhmätyönohjaus kuuluu opiskeluun ja sitä ryhmää olen hakemassa

Korhonen, Risto


Tehtävä: Oppilaitospastori
Työnohjaajana vuodesta: 2011
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 07.11.2017
Lisätietoja: Mentorointia aloittaville työntekijöille

Korpinen, Timo


Tehtävä: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 19.01.2018
Lisätietoja:

Kortelainen, Marjo


Tehtävä: pastori
Työnohjaajana vuodesta: 2007
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 30.05.2018
Lisätietoja: Ryhmäpsykoterapeutti (ET), 2009 lähtien ryhmäpsykoanalyytikko-opiskelija (VET), ryhmien ja yhteisöjen dynamiikka ja sisäiset prosessit, sielunhoitotyö. Konsultoin mielelläni työnohjaajia, jotka työnohjaavat eri kokoisia ryhmiä.

Kuikka, Pirjo


Tehtävä: lapsityönohjaaja
Työnohjaajana vuodesta: 1990
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 18.08.2014
Lisätietoja:

Löytömäki, Esa


Tehtävä: khra
Työnohjaajana vuodesta: 2001
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 03.09.2014
Lisätietoja:

Lahti, Jussi


Tehtävä: Johtava sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 23.10.2015
Lisätietoja: Voimavarakeskeinen työnohjaaja (kouluttaja: Dialogic Oy)

Laitinen, Susanna


Tehtävä: diakoniatyöntekijä
Työnohjaajana vuodesta: 2016
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja:

Lehdeskoski, Hannu


Tehtävä: Pastori
Työnohjaajana vuodesta: 2012
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 05.08.2015
Lisätietoja:

Lehtovaara, Mikko


Tehtävä: Nuorisotyönohjaaja
Työnohjaajana vuodesta: 2016
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 14.09.2017
Lisätietoja: Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen. Konsulttivalmennuksessa syyskuusta 2016 alkaen.

Leijo, Sinikka


Tehtävä: diakoni
Työnohjaajana vuodesta: 2017
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja:

Leppälä, Leena


Tehtävä: sairaalapastori, psykoterapeutti
Työnohjaajana vuodesta: 2018
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 16.05.2018
Lisätietoja: Toimin yksityispuolella psykoterapeuttina ja teen työnohjauksia terveydenhuollossa sekä kirkon sisällä. Olen ensimmäiseltä ammatiltani sairaanhoitaja, kirkon työkokemukseni on sairaalasielunhoidosta, psyk. ja somaattisilta osastoilta, sekä saattohoidosta sairaalapastorina. Aiemmista koulutuksistani ja työkokemuksestani juontuen työnohjauksessa viitekehykseni integratiivinen, tunnekeskeinen ja oman persoonan mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin tutkimiseen kannustava.

Linkola, Elisa


Tehtävä: Johtava diakoniatyöntekijä
Työnohjaajana vuodesta: 2014
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 01.01.2016
Lisätietoja: Mentorointia diakoniatyöntekijöille, tiimin vetäjille ja työalajohtajille.

Lossi, Taru


Tehtävä: nto
Työnohjaajana vuodesta: Opiskelen työnohjaajaksi
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 05.03.2015
Lisätietoja:

Mäkelä, Anne


Tehtävä: sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 05.02.2017
Lisätietoja:

Matilainen, Tero


Tehtävä: Messukylän lähikirkon vastuupappi
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Hengellistä ohjausta
Tiedot päivitetty: 10.05.2017
Lisätietoja: Työyhteisökonsulttivalmennuksessa vuodesta 2016, valmistuminen 2018

Mattila, Juha


Tehtävä: Yhteiskunnallisen työn pastori
Työnohjaajana vuodesta: 2006
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 23.02.2015
Lisätietoja: Työnohjaaja (STOry), organisaatiokonsultti (FINOD)

Mukari, Eija


Tehtävä: henkilöstöpäällikkö
Työnohjaajana vuodesta: 2013
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 16.01.2018
Lisätietoja: Minulla on kokemusta erityisesti esimiestehtävissä toimivien työnohjauksesta. Olen STOry:n jäsen. Olen omaksunut organisaatio- ja työyhteisökonsultin taidot Kirkon konsulttivalmennuksessa.

Munukka, Saila


Tehtävä: sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2013
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Hengellistä ohjausta
Tiedot päivitetty: 19.06.2014
Lisätietoja: STOry:n jäsen

Mylläri, Katariina


Tehtävä: diakoniasihteeri
Työnohjaajana vuodesta: 2011
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 11.01.2016
Lisätietoja: Teen myös mentorointeja.

Niemi, Outi


Tehtävä: Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja ja monikulttuurinen työ
Työnohjaajana vuodesta: 2008
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 05.06.2018
Lisätietoja: Mentorointia varten työhistoria: srk-diakoniatyö, päihde- ja kriminaalityö asunnottomien ja työssäkäyvien parissa, kurssikeskuksen johtaminen, yksikön johtaminen, työ työturvapaikkahakijoiden parissa ja erityisdiakoniatyö. Vapaaehtoistyön koordinointi(Palveleva puhelin ja verkkoauttaminen, monikulttuurinen työ. Olen ohjannut kaikkien kirkon ammattialojen työntekijöitä.

Nummela, Irene


Tehtävä: Asiantuntija
Työnohjaajana vuodesta: 2005
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 25.05.2018
Lisätietoja:

Nurmi, Lauri


Tehtävä: Diakoni/ nuorisotyönt.
Työnohjaajana vuodesta: 2012
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja:

Nwose, Anja


Tehtävä: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Työnohjaajana vuodesta: 2009
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 02.01.2018
Lisätietoja:

Ojala, Teija


Tehtävä: julistustyön koordinaattori
Työnohjaajana vuodesta: 2017
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 25.05.2018
Lisätietoja: Voin toimia myös mentorina

Paajanen, Taina


Tehtävä: perheneuvoja
Työnohjaajana vuodesta: 2012
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 14.09.2017
Lisätietoja: Ohjaan narratiivista työnohjausryhmää, johon sitoudutaan vähintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Kiinnostuneet voivat tiedustella suoraan minulta mahdollisesti vapautuvia paikkoja.

Paarlahti, Teemu


Tehtävä: Sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2007
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 05.01.2016
Lisätietoja: Yhden ohjauksen/mentoroinnin pystyn ottamaan alkuvuodesta 2016 lähtien.

Parviala, Johanna


Tehtävä: seurakuntapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2018
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 03.09.2018
Lisätietoja:

Pelkonen, Heikki


Tehtävä: khra
Työnohjaajana vuodesta: 2004
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 19.06.2014
Lisätietoja:

Peltonen, Sari


Tehtävä: Yhteiskunnallisen työn diakoni
Työnohjaajana vuodesta: 2012
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 07.01.2016
Lisätietoja: Mentorointia maahanmuuttaja- ja ulkosuomalaisten parissa rippikoulutyötä tekeville. Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen.

Pesonen, Veijo


Tehtävä: perheneuvoja
Työnohjaajana vuodesta: 1994
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 09.02.2016
Lisätietoja:

Pietilä, Timo


Tehtävä: kappalainen
Työnohjaajana vuodesta: 2002
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 05.01.2016
Lisätietoja:

Pyyhtiä, Pirkko


Tehtävä: seurakuntapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2018
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 17.01.2018
Lisätietoja: Tällä hetkellä tilaa yhdelle yksilöohjattavalle tai ryhmälle, Vastaanotan Valkeakoskella.

Raitaranta, Airi


Tehtävä: asiantuntija, ohjaus- ja kehittämistyö
Työnohjaajana vuodesta: 2005
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 02.02.2017
Lisätietoja: Bibliodraamaohjaaja ja työnohjaajakouluttaja. Teen ohjauksia koko hiippakunnan alueella. STOry:n jäsen

Repo, Heidi


Tehtävä: Yhteiskunnallisentyön diakoni/monikulttuurinen työ
Työnohjaajana vuodesta: 2012
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja: Nuorisotyönohjaajat, diakonit sekä työtä aloittelevat työntekijät. STOry jäsen.

Rossi, Mervi


Tehtävä: johtava työntekijä
Työnohjaajana vuodesta: 1997
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 02.02.2017
Lisätietoja:

Rouvinen, Eeva


Tehtävä: Johtava diakoni
Työnohjaajana vuodesta: 2007
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Hengellistä ohjausta
Tiedot päivitetty: 28.05.2018
Lisätietoja: mentorointi aloittelevat työntekijät, myös aloittelevat esimiehet

Ruusukallio, Ulla


Tehtävä: Sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2014
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Hengellistä ohjausta
Tiedot päivitetty: 22.02.2017
Lisätietoja: Olen pappi ja nuorisotyönohjaaja. Opintoja psykistriasta, psykologiasta, hallintotieteistä, työhyvinvoinnista ja henkilösjöjohtamisesta sekä kasvatustieteistä.

Salminen, Pertti


Tehtävä: perheneuvoja
Työnohjaajana vuodesta: 1986
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 02.01.2018
Lisätietoja: alkaa eläköityminen häämöttää eli ei kannata enää ottaa uusia ohjattavia

Sipi, Marja-Liisa


Tehtävä: perheneuvoja
Työnohjaajana vuodesta: 2005
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.08.2016
Lisätietoja: Koulutus: Sairaanhoitaja-diakoniassa Psykoterapeutti (Valvira) Kirkon perheneuvoja Työnohjaaja (VV)2005 Perheterapeutti VET Kriisityöntekijä TENTS EU Kirkon työnohjaaja 27.5.2016 lähtien

Stelin-Valkama, Päivi


Tehtävä: perheneuvoja
Työnohjaajana vuodesta: 2010
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 18.12.2017
Lisätietoja:

Sulander, Mikko


Tehtävä: asiantuntija
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 21.04.2017
Lisätietoja:

Suonsivu, Heimo


Tehtävä: Sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2010
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 29.12.2017
Lisätietoja:

Syrjämäki, Heikki


Tehtävä: Perheneuvontatyön johtaja
Työnohjaajana vuodesta: 2004
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 21.12.2017
Lisätietoja:

Törmä, Terhi


Tehtävä: seurakuntapappi
Työnohjaajana vuodesta: 2013
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja:

Taipale, Ulla


Tehtävä: maahanmuuttajatyöntekijä,diakonissa
Työnohjaajana vuodesta: 2014
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 03.02.2015
Lisätietoja:

Tarri, Henriikka


Tehtävä: Diakonian työalajohtaja
Työnohjaajana vuodesta: 2017
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 30.03.2017
Lisätietoja:

Toukonen, Harri


Tehtävä: sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 15.12.2017
Lisätietoja: Olen virkavapaalla sairaalapapin työstä. Toimin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä työhyvinvointikouluttajana 1.8.2017 - 31.7.2019.

Tukiainen, Sirkku


Tehtävä: sairaalapastori
Työnohjaajana vuodesta: 2000
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 15.12.2015
Lisätietoja: yksilöpsykoterapeutti ET

Tynkkynen, Markku


Tehtävä: kouluttaja, Kirkon koulutuskeskus
Työnohjaajana vuodesta: 2000
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Työyhteisökonsultaatioita
Tiedot päivitetty: 18.12.2017
Lisätietoja: Olen ohjannut kaikkien kirkon ammattialojen työntekijöitä. Olen myös konsultoinut eri työntekijäryhmiä ja eri kokoisten seurakuntien työyhteisöjä. Koulutan työnohjaajia ja johtajia.

Uotila, Timo


Tehtävä: pastori
Työnohjaajana vuodesta: 2014
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 04.01.2016
Lisätietoja:

Valtonen, Jaana


Tehtävä: diakoni
Työnohjaajana vuodesta: 2006
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 18.04.2017
Lisätietoja:

Vesala, Jouko


Tehtävä: Perheneuvonnan johtaja
Työnohjaajana vuodesta: 2012
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 19.06.2014
Lisätietoja:

Vesikallio, Tarja


Tehtävä: Diakoniatyöntekijä
Työnohjaajana vuodesta: 2017
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 14.03.2017
Lisätietoja:

Viitala, Monika


Tehtävä: Diakoni/Rippikoulukoordinaattori
Työnohjaajana vuodesta: 2018
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Hengellistä ohjausta
Tiedot päivitetty: 22.08.2018
Lisätietoja:

von Weissenberg, Hanne


Tehtävä: asiantuntija
Työnohjaajana vuodesta: 2015
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiimityönohjauksia
Tiedot päivitetty: 06.08.2015
Lisätietoja:

Waismaa, Leena


Tehtävä: Seurakunta-assistentti
Työnohjaajana vuodesta: 2016
Ensisijaisesti teen:
Yksilötyönohjauksia
Ryhmätyönohjauksia
Tiedot päivitetty: 08.10.2018
Lisätietoja:

Työnohjauskäytännöt seurakunnille

Kirkon työnohjaus

(Hyväksytty dekaanikokouksessa 3.12.2013)

Työnohjauksen on monien tutkimusten kautta osoitettu olevan merkittävä työssä kehittymistä ja työhyvinvointia tukeva työn tukimuoto. Kirkko on työnohjauksen edelläkävijä suomalaisessa työelämässä. Sen oma työnohjauskoulutus ja siihen rakentuva sisäinen työnohjausjärjestelmä takaavat työntekijöille hyvät mahdollisuudet päästä työnohjaukseen.

1. Työnohjaus

Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava ja tiimi pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa tai tiimiä näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat
oppivat toisiltaan.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.
Työnohjausprosessi kestää tavanomaisesti noin kaksi vuotta. Yksilötyönohjaus: 40 krt/45–60 min. Ryhmä- tai tiimityönohjaus: 30krt/ 90 min. Tarvittaessa voi olla myös lyhyempiä ohjausprosesseja. Kokemus pitkästä työnohjausprosessista on edellytyksenä kirkon työnohjaajakoulutukseen hakeutumiselle.
Työntekijä käy työnohjauksessa työajallaan ja siihen liittyvät kulut korvataan KirVESTES:n mukaisesti.

2. Kirkon työnohjaaja

Kirkon työnohjaaja on kirkon 2-vuotisen työnohjaajakoulutuksen käynyt henkilö, joka osana omaa työtä antaa työnohjausta kirkon työntekijälle tai työtiimille.

Kirkon työnohjaajaksi voi hakea myös muu kuin kirkon työnohjaajakoulutuksen käynyt kirkon työntekijä. Edellytyksenä on, että hakijan työnohjaajakoulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutukselle asettamat edellytykset. Kirkon työnohjaajan aseman myöntää Kirkon koulutuskeskus.

Kirkon työnohjaajaksi voi hakeutua myös esimerkiksi kristillisen järjestön palveluksessa oleva.
Riippumatta koulutuksesta tai työantajasta kirkon työnohjaaja sitoutuu työskentelemään kirkon työnohjauksen periaatteiden mukaisesti.

3. Työnohjauksen periaatteet kirkossa

Työnohjauksen määrä osana kirkon työnohjaajan omaa työtä
–    Kirkon työnohjaaja sitoutuu antamaan työnohjausta kirkon työntekijöille.
–    Seurakuntavirassa oleva Kirkon työnohjaaja tekee työnohjausta osana omaa työtään kuitenkin siten, että samanaikaisesti voi olla menossa korkeintaan kolme yksilö-, ryhmä- tai tiimityönohjausta.
–    Erityisviroissa kuten perheneuvojilla, sairaala- tai oppilaitospapeilla työhön voi sisältyä enemmän työnohjausta ja ohjausta voidaan antaa myös oman työskentelypaikan henkilökunnalle (esim. sairaala tai oppilaitos).
–    Kirkon työnohjaajan on sovittava työnohjauksesta osana omaa työtään esimiehensä kanssa ja se tulisi merkitä hänen tehtäväkuvaukseensa.
Kirkon työnohjaus on maksutonta
–    Kirkon työnohjaaja ei voi ottaa maksua kirkon työntekijälle antamastaan työnohjauksesta.
–    Poikkeuksena edelliseen jotkin perheasiain neuvottelukeskukset perivät maksua omilta sopimusseurakunniltaan niiden työntekijöille annetusta työnohjauksesta.
–    Työnohjaajan mahdolliset matkakulut korvaa työnohjattavan seurakunta KirVESTES:n mukaisesti.
–    Kirkon työnohjaaja voi antaa kirkon ulkopuoliselle henkilöstölle maksullista työnohjausta, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on tähän sivutoimilupa.
Kirkon työnohjaajien yhteystiedot
–    Hiippakunnat pitävät kotisivuillaan listaa näihin periaatteisiin sitoutuneista kirkon työnohjaajista.
Työnohjaajien tukeminen
–    Kirkon työnohjaajille pidetään valtakunnalliset neuvottelupäivät joka toinen vuosi. Ne järjestetään vuorottain eri hiippakunnissa. Järjestelyistä vastaavat järjestysvuorossa oleva hiippakunta yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa.
–    Hiippakunnat järjestävät omille työnohjaajilleen koulutusta ja tukea omien käytäntöjensä mukaan.

4. Tehtäväjako

 Tehtävä Vastuutaho
 Työnohjaajien koulutus Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat
 Uusien työnohjaajien rekrytointi koulutukseen Hiippakunnat yhdessä seurakuntien kanssa
 Muun kuin kirkon koulutuksen käyneiden hyväksyntä kirkon työnohjaajaksi Kirkon koulutuskeskus
 Työnohjauksen käytännön organisointi Hiippakunnat
 Hiippakunnalliset neuvottelupäivät ja koulutukset Hiippakunnat
 Valtakunnalliset neuvottelupäivät Järjestysvuorossa oleva hiippakunta yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa

 

Kirkon työnohjaus - ohjeita ja käytäntöjä
25.5 KiB
Lisätietoja...

Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta