Työnohjauskäytännöt seurakunnille | Tampereen hiippakunta

Työnohjauskäytännöt seurakunnille

Kirkon työnohjaus

(Hyväksytty dekaanikokouksessa 3.12.2013)

Työnohjauksen on monien tutkimusten kautta osoitettu olevan merkittävä työssä kehittymistä ja työhyvinvointia tukeva työn tukimuoto. Kirkko on työnohjauksen edelläkävijä suomalaisessa työelämässä. Sen oma työnohjauskoulutus ja siihen rakentuva sisäinen työnohjausjärjestelmä takaavat työntekijöille hyvät mahdollisuudet päästä työnohjaukseen.

1. Työnohjaus

Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava ja tiimi pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa tai tiimiä näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat
oppivat toisiltaan.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.
Työnohjausprosessi kestää tavanomaisesti noin kaksi vuotta. Yksilötyönohjaus: 40 krt/45–60 min. Ryhmä- tai tiimityönohjaus: 30krt/ 90 min. Tarvittaessa voi olla myös lyhyempiä ohjausprosesseja. Kokemus pitkästä työnohjausprosessista on edellytyksenä kirkon työnohjaajakoulutukseen hakeutumiselle.
Työntekijä käy työnohjauksessa työajallaan ja siihen liittyvät kulut korvataan KirVESTES:n mukaisesti.

2. Kirkon työnohjaaja

Kirkon työnohjaaja on kirkon 2-vuotisen työnohjaajakoulutuksen käynyt henkilö, joka osana omaa työtä antaa työnohjausta kirkon työntekijälle tai työtiimille.

Kirkon työnohjaajaksi voi hakea myös muu kuin kirkon työnohjaajakoulutuksen käynyt kirkon työntekijä. Edellytyksenä on, että hakijan työnohjaajakoulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutukselle asettamat edellytykset. Kirkon työnohjaajan aseman myöntää Kirkon koulutuskeskus.

Kirkon työnohjaajaksi voi hakeutua myös esimerkiksi kristillisen järjestön palveluksessa oleva.
Riippumatta koulutuksesta tai työantajasta kirkon työnohjaaja sitoutuu työskentelemään kirkon työnohjauksen periaatteiden mukaisesti.

3. Työnohjauksen periaatteet kirkossa

Työnohjauksen määrä osana kirkon työnohjaajan omaa työtä
–    Kirkon työnohjaaja sitoutuu antamaan työnohjausta kirkon työntekijöille.
–    Seurakuntavirassa oleva Kirkon työnohjaaja tekee työnohjausta osana omaa työtään kuitenkin siten, että samanaikaisesti voi olla menossa korkeintaan kolme yksilö-, ryhmä- tai tiimityönohjausta.
–    Erityisviroissa kuten perheneuvojilla, sairaala- tai oppilaitospapeilla työhön voi sisältyä enemmän työnohjausta ja ohjausta voidaan antaa myös oman työskentelypaikan henkilökunnalle (esim. sairaala tai oppilaitos).
–    Kirkon työnohjaajan on sovittava työnohjauksesta osana omaa työtään esimiehensä kanssa ja se tulisi merkitä hänen tehtäväkuvaukseensa.
Kirkon työnohjaus on maksutonta
–    Kirkon työnohjaaja ei voi ottaa maksua kirkon työntekijälle antamastaan työnohjauksesta.
–    Poikkeuksena edelliseen jotkin perheasiain neuvottelukeskukset perivät maksua omilta sopimusseurakunniltaan niiden työntekijöille annetusta työnohjauksesta.
–    Työnohjaajan mahdolliset matkakulut korvaa työnohjattavan seurakunta KirVESTES:n mukaisesti.
–    Kirkon työnohjaaja voi antaa kirkon ulkopuoliselle henkilöstölle maksullista työnohjausta, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on tähän sivutoimilupa.
Kirkon työnohjaajien yhteystiedot
–    Hiippakunnat pitävät kotisivuillaan listaa näihin periaatteisiin sitoutuneista kirkon työnohjaajista.
Työnohjaajien tukeminen
–    Kirkon työnohjaajille pidetään valtakunnalliset neuvottelupäivät joka toinen vuosi. Ne järjestetään vuorottain eri hiippakunnissa. Järjestelyistä vastaavat järjestysvuorossa oleva hiippakunta yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa.
–    Hiippakunnat järjestävät omille työnohjaajilleen koulutusta ja tukea omien käytäntöjensä mukaan.

4. Tehtäväjako

 Tehtävä Vastuutaho
 Työnohjaajien koulutus Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat
 Uusien työnohjaajien rekrytointi koulutukseen Hiippakunnat yhdessä seurakuntien kanssa
 Muun kuin kirkon koulutuksen käyneiden hyväksyntä kirkon työnohjaajaksi Kirkon koulutuskeskus
 Työnohjauksen käytännön organisointi Hiippakunnat
 Hiippakunnalliset neuvottelupäivät ja koulutukset Hiippakunnat
 Valtakunnalliset neuvottelupäivät Järjestysvuorossa oleva hiippakunta yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa

 

Kirkon työnohjaus - ohjeita ja käytäntöjä
25.5 KiB
Lisätietoja...

Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta